Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://witd.gorzow.pl/ oraz http://bip.witd.gorzow.pl/

Data publikacji: 2019-05-23

Data aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików, osadając teksty bezpośrednio w serwisie. Zobowiązani są do poprawnego formatowania plików tak, by były one łatwo dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • strony internetowe nie posiadają tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. Funkcjnalnośc ta jest na etapie wdrażania.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
Serwis wyposażony jest w następujące mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści:

  • możliwość włączenia trybu ciemnego
  • zmiana wielkości czcionki
  • klawisz „Tab” – umożliwia poruszanie się po kolejnych elementach strony

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
- Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny http://witd.gorzow.pl/ - 90.46% i dla witryny http://bip.witd.gorzow.pl/ - 94.83%

Dostępność architektoniczna

Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. mieści się przy ul. Teatralnej 30.,w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:
• Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
• Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
• Wydział Finansowo-Księgowy,
• Wydział Prawny,
• Samodzielne stanowisko ds. kadr,
• Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-technicznych,
• Archiwum zakładowe.

Obszarem działania Inspektoratu jest województwo lubuskie. Na terenie województwa lubuskiego Inspektorat posiada cztery oddziały Wydziału Inspekcji:


1) Oddział Wydziału Inspekcji w Gorzowie Wlkp. (ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wlkp.);
2) Oddział Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze (ul. Partyzantów 40, 65-332 Zielona Góra pokój 1250 i 1260)
3) Oddział Wydziału Inspekcji w Sulęcinie (Obwód Utrzymania Autostrady – Ilanka, Sulęcińska 19, 66-235 Torzym).
4) Oddział Wydziału Inspekcji w Słubicach (Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, Słubice 37, 69-100 Świecko).


Obsługa interesantów realizowana jest wyłącznie w głównej siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ul. Teatralna 30 w Gorzowie Wlkp.

1) Opis dojazdu i wejścia do budynku.
Dojazd do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. stanowi droga o podłożu nierównym i kamienistym. Teren przed budynkiem urzędu stanowi parking pokryty kostką brukową. Budynek posiada jedno wejście. Chodnik przed wejściem jest nierówny. Wejście główne ma próg, a drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób mających niepełnosprawność ruchową. Konserwator zabytków nie wyraził zgody na wybudowanie podjazdu dla wózków.


2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. jest dwukondygnacyjny. Urząd nie dysponuje udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie jest wyposażony w windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Toaleta znajduje się na parterze, jednak nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W korytarzu budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika, który obsłuży interesanta ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. Na prośbę osoby niedowidzącej bądź niedosłyszącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.  

4) Informacje o miejscach parkingowych
W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczony jest parking. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego jest krótki.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. jest wpisany do rejestru zabytków i na chwilę obecną nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wojewódzki Inspektorat Transportu drogowego w Gorzowie Wlkp. podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia, jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.

Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wlkp.
ul. Teatralna 30,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: sekretariat@witd.gorzow.pl
Tel.: 95 7255 113

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hanna Popyk, hanna.popyk@witd.gorzow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 7255107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Data sporządzenia: 2020-09-23