Przetargi

Dodano: 01.12.2017

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 30; 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7255-113 fax. 95 7255-114, zaprasza do złożenia ofert na elementy umundurowania służbowego inspektorów transportu drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. 2012r,poz.920)

 Zapytanie cenowe: pobierz>>>

Opis przedmiotu zamówienia: pobierz>>>


Dodano:22.11.2017

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. poszukuje dostawcy fabrycznie nowego samochodu osobowego, zgodnego ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu cenowym. pobierz zapytanie cenowe>>>

 


Oferty należy przesłać na adres WITD w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wlkp. , lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

w terminie do dnia 29.11.17 (liczy się data wpływu pisma do sekretariatu WITD).

_________________________________________

 

  

Dodano:22.11.2017

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia, o wartości przekraczającej 15.000,00 do 30.000,00 euro.

 

1. W celu udzielenia zamówienia na:

Dostawę fabrycznie nowego pojazdu typu furgon, przeznaczonego do realizacji zadań kontrolnych przez inspektorów WITD w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono rozeznanie cenowe 

2. W terminie do dnia 20.11.2017r. przedstawiono poniższe oferty:  

L.p

Nazwa dostawcy

Marka pojazdu

1

Świtoń Paczkowski Sp. z o.o.
65-142 Zielona Góra, ul. Zdrojowa 2b

VW Crafter 2.0TDI 140 KM

2

Duda Cars S.A. Oddział Wrocław
51-423 Wrocław, ul. Olsztyńska 1

Mercedes Sprinter 314 CDI 143 KM

3

Auto Forum Sp. z o.o.
ul. Wyszogrodzka 154 09-410 Płock

VW Crafter 35 2.0 TDI 177 KM

4

DDB Auto Bogacka Sp. J. 71-008 Szczecin

Mercedes Sprinter 314 CDI 143 KM

5

KIM Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin, ul. Zachodnia 82

VW Crafter 2.0TDI 140 KM

 3. Najkorzystniejszą ofertę cenową i kompletną pod względem oferowanego wyposażenia przedstawił:

Auto Forum Sp. z o.o., ul. Wyszogrodzka 154, 09-410 Płock ( pozycja nr 3 tabeli).

 

 _________________________________________________________________

Dodano:15.11.2017

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. poszukuje dostawcy pojazdu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t w kolorze białym lub zielonym zgodnego ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu cenowym. Oferty należy przesłać na adres WITD w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wlkp. , lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w terminie do dnia 20.11.17 (liczy się data wpływu pisma do sekretariatu WITD).

Zapytanie cenowe: pobierz>>>

_______________________________________________

 

Dodano: 30.03.2015

 

                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.            z 2015r., poz. 2164) Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dostawę jednego nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., oraz zabudowę biurową pojazdu marki Mercedes Sprinter 216 CDI dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wybrał Wykonawcę, który przedstawił w ofercie najniższą cenę wykonania zamówienia.

Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest AMZ – KUTNO S.A.

                        ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno.

 

 

Ponieważ w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani też nie odrzucono żadnej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy ograniczenia określone w art. 94 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie znajdują zastosowania, a umowa może być zawarta przed upływem terminów wskazanych w tym przepisie tj. niezwłocznie po zakończeniu czynności niezbędnych do podpisania umowy.

            .          

 ________________________________________________________________________

 

Dodano 18.03.2015

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

ul. Teatralna 30,
 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel (095) 7 255 113 fax. (095) 7 255 114

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164)

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony na dostawę jednego nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., oraz zabudowę biurową pojazdu marki Mercedes Sprinter 216 CDI zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego na użytek Inspekcji Transportu Drogowego, oraz zabudowa biurowa pojazdu marki Mercedes Sprinter 216 CDI. Wymagany opis parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
     Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do BIP w dniu 18.03.2016r.. nr 62534-2016


 1. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od podpisania umowy.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać zamieszczony poniżej załącznik.
 3. Oferty należy składać do dnia: 29 marca 2016r. do godz. 12: 00 w siedzibie Zamawiającego.
 4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
 5. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
 6. Wadium nie będzie pobierane.
 7. Termin związania ofertą 30 dni.
 8. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):

34.11.40.00-9.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
 1. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.

Załącznik do pobraniai w formacie .doc:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Załączniki (1-7)

 

Zapytatanie dotyczące oferty

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w  Gorzowie Wlkp. poszukuje dostawcy fabrycznie nowego pojazdu typu furgon, zgodnie z warunkami zamieszczonymi w zapytaniu cenowym (plik w załączeniu).

Oferty należy przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. na adres 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 30 lub na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   w terminie do dnia 30.10.2015r. (liczy się data wpływu oferty do urzędu). 

Pobierz zapytanie cenowe>>> 

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2014r.                      

WITD-WP.272.1.2014.IH

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wybrał Wykonawcę, który przedstawił w ofercie najniższą cenę wykonania zamówienia.

Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest Polski Koncern Naftowy

,,ORLEN” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7.

 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 %.

Ponieważ w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani też nie odrzucono żadnej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy ograniczenia określone w art. 94 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie znajdują zastosowania, a umowa może być zawarta przed upływem terminów wskazanych w tym przepisie tj. niezwłocznie po zakończeniu czynności niezbędnych do podpisania umowy.

 

 

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono innych ofert.

Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.


_______________________________________________


 

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

W GORZOWIE WLKP.

 

ul. Teatralna 30

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel (095) 7 255 113 fax. (095) 7 255 114

 

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759)

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę paliw płynnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 95992-2014


 

 1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pobrać zamieszczony poniżej ogłoszenia załącznik.
 3. Oferty należy składać do dnia: 4 kwietnia 2014r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego.
 4. Przedmiot zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV):

09.13.21.00-4 – benzyna bezołowiowa

09.13.41.00-8 – olej napędowy

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Oceny spełnienia w/w warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni

 

SIWZ

Dodano: 21.03.2014

 

 

Załącznik nr.1 - Oświadczenie wykonawcy

Dodano: 21.03.2014

 

 

Załącznik nr. 2 - Formularz oferty

 

Dodano: 21.03.2014

 

 

 


Załącznik nr. 3 OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

 

Dodano: 21.03.2014

 

 

 

Umowa - Wzór sprzedaży bezgotówkowej paliw płynnych dla środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Dodano: 21.03.2014

 

 

Pytania złożone w trakcie toczącego się postępowania na zakup paliw płynnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. poszukuje wykonawcy robót budowlanych w siedzibie WITD w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 30 w zakresie oraz na warunkach przedstawionych w załączonym pliku.

 

 

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania prac remontowych Dodano: 28.11.2013

5 979 949 bytes

 

Informacja  dotycząca wyboru wykonawcy robót budowlanych w siedzibie WITD w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 30

 

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy prac remontowych

 

Dodano: 12.12.2013

446 783 bytes